Conditions d'utilisation

Met betrekking tot de kleuren vestigingen wij de aandacht op het volgende:

 Variant-kleuren:

Je kan kiezen uit één van de kleurvarianten die gelinkt zijn aan het product.

 Opgelet: de kleuren op het computerscherm kunnen afwijken van de effectieve kleur bij toepassen

 Eigen kleurkeuze:

De meeste verfsoorten kunnen gemaakt worden in een eigen kleurkeuze. Ken je de kleurcode of kleurnaam al, of heb je reeds verf besteld met een bepaalde kleurcode?

  • Klik optie' Eigen Kleurkeuze ' aan bij de kleuren
  • Vul in het winkelmandje uw eigen kleurcode in bij:
    'Speciale instructies voor verkoper 


Kleuren die speciaal voor je op kleur zijn gemengd (zowel variant-kleuren als ‘eigen kleurkeuze’ kunnen niet geretourneerd worden. (meer details in onze Algemene Voorwaarden: Artikel 9- Herroepingsrecht)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN - WONINGVERF.BE

Artikel 1 - Identificatie Aanbieder en hoedanigheid consument

De “Aanbieder” van de artikelen in deze webshop is de BV NORTH SEA PAINTS WEST-VLAANDEREN (Heerweg 10, 8400 Oostende, België, KBO 0812.240.089). De “Klant” die van de webshop van de Aanbieder gebruik wenst te maken, verklaart door diens bestelling via de website woningverf.be (hierna: de “Website”) uitdrukkelijk op te treden in diens hoedanigheid van consument, d.i. niet in hoedanigheid van handelaar of voor enig professioneel gebruik.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor verkopen en aanbiedingen via de webshop van Aanbieder op het ogenblik van de bestelling door de Klant (hierna: de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de online aanbiedingen en verkopen van artikelen uit het assortiment van Aanbieder aan consumenten via de Website. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing zijn op het ogenblik van de verkoop, ongeacht de eventuele wijziging nadien van de Voorwaarden conform artikel 12 van deze Voorwaarden.

 

Artikel 3 - Prijzen

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten, worden per artikel apart of in de communicatie met de Klant vermeld.

 

Artikel 4 - Aanbod

 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. De beschrijving van de producten gebeurt conform de vigerende wetgeving. De Klant kan kiezen voor variant-kleuren, waarbij de kleuren gelinkt zijn aan een bepaald product. Deze variant-kleuren op de Website kunnen afwijken van de effectieve kleur. Indien de Klant kiest voor een eigen kleur, waarin de meeste verfsoorten kunnen gemaakt worden, dient de Klant de kleurnaam of de code van de kleur bij de optie ‘Eigen kleurkeuze’ in te vullen indien hij daarover beschikt. De Klant kan eveneens een foto uploaden van een vorig etiket op de verfpot van de Aanbieder. Indien een kleur specifiek wordt gemengd voor de Klant (zowel variant-kleuren als eigen kleuren) dan kan het herroepingsrecht conform artikel 9 van de Voorwaarden niet worden ingeroepen.

 

Artikel 5 - Totstandkoming koop

 

Een bestelling kan geplaatst worden via de Website door het volgen van de stappen zoals aangegeven in de webshop op de Website. Na bestelling van de goederen wordt een overzicht bezorgd van de bestelde goederen en online beschikbaar gemaakt voor de Klant. Bij bevestiging van de bestelling wordt om contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingsmethode. Bij ontvangst van de integrale betaling en na aanvaarding van de Voorwaarden komt de koop tot stand. De bestelling wordt na betaling klaargemaakt voor levering. De Klant wordt aansluitend op de hoogte gebracht met een bevestiging van diens aankoop en met de modaliteiten van de levering conform de aangegeven leveringsmethode. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: (i) bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; (ii) bij vaststelling van een foutief aanbod; (iii) bij een leveringsadres buiten Europa en (iv) bij overmacht.

 

Artikel 6 - Levering

 

Leveringen gebeuren conform de leveringsmethode zoals aangeduid door de Aanbieder. Het risico van het transport van de bestelde goederen ligt bij de Aanbieder tot het moment van bezorging bij de Klant.

 

De Aanbieder en/of de transporteur is gerechtigd de goederen af te leveren op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip aan de persoon die zich aanbiedt voor de inontvangstneming, zonder dat hiertoe specifieke verificaties nodig zijn. De persoon die de goederen op dat ogenblik in ontvangst neemt, wordt geacht de Klant te vertegenwoordigen. Ingeval een heraanbieding nodig is om redenen die te wijten zijn aan de Klant, kan de Aanbieder de hierdoor veroorzaakte kosten aanrekenen aan de klant.

 

Artikel 7 - Klachten

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de goederen of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk en uiterlijk na verloop van twee weken worden gemeld bij aangetekend schrijven aan de Aanbieder, op straffe van verval van elk recht.

 

Artikel 8 – Garantie

 

Op de bestelde artikelen geldt behoudens de onderstaande afwijkende modaliteiten enkel de wettelijke garantie. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen is de Aanbieder niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten.

 

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 

De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in de voorgaande zin.

 

Verven die speciaal voor de Klant op kleur gemengd zijn of aangekocht werden, vallen onder maatwerk (zijnde volgens de specificaties van de Klant vervaardigde producten) en kunnen niet geretourneerd of herroepen worden. In geval van twijfel, dient de Klant vooraf met de Aanbieder contact op te nemen.

 

De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Aanbieder hem niet vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Aanbieder. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de voormelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Aanbieder. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Aanbieder verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant. De Klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Het leverdocument dat bij de bestelling zat, zal door de Klant meegestuurd worden.

 

De Aanbieder vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Aanbieder in rekening gebracht voor het geretourneerde product na ontvangst van de geretourneerde goederen of wanneer de Klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt, tenzij de Aanbieder de betrokken goederen zelf afhaalt. De Aanbieder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Aanbieder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Voor de herroeping mag de Klant enkel een beroep doen op het modelformulier inzake herroeping en de bijhorende modelinstructies, die als bijlage bij deze Voorwaarden zijn toegevoegd.

 

Artikel 10 - Privacy

 

Bij het invullen van de gegevens van de Klant via de Website, kunnen persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden overgemaakt. Gegevens over de Klant en de activiteiten en aankopen door de Klant op de Website zullen ter beschikking gesteld worden aan de Klant.

 

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door de Aanbieder en/of de Klant worden verwerkt conform de privacy policy van de Aanbieder.

 

De Klant mag verdere informatie vragen met betrekking tot de verwerking van gegevens. Bovendien, inzoverre de gegevens gegevens bevatten met betrekking tot een identificeerbaar individu, heeft dit individu het recht, onderhevig aan beperkingen onder het toepasselijk recht, om informatie te vragen over de verwerking van dergelijke gegevens door de Aanbieder, om toegang te verkrijgen tot deze gegevens en om de Aanbieder te vragen gegevens die op hem of haar betrekking hebben en die onjuist, onvolledig, verwarrend of verouderd zijn, te verbeteren, te vervolledigen, te updaten, te blokkeren of te wissen.  Dergelijk individu heeft tevens het recht om op legitieme basis bezwaar te uiten tegen het verwerken van gegevens die op hem of haar betrekking hebben (in het bijzonder indien hij of zij daartoe gerechtigd is onder toepasselijke wetgeving aangaande de bescherming van gegevens).

 

Indien de Aanbieder persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die de Klant kan terugvinden op de website woningverf.be van de Aanbieder of waarvan de Klant, mits eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de Aanbieder, een afschrift kan bekomen.

 

Artikel 11 – Contactinformatie

 

De Klant kan zich richten tot North Sea Paints West-Vlaanderen bv, Heerweg 10, 8400 Oostende, info@northseapaints.be of 059/65.00.60.

 

Artikel 12 - Wijziging voorwaarden

 

Huidige Voorwaarden kunnen steeds wijzigen. Elke aankoop na de wijziging van deze voorwaarden, houdt een aanvaarding in door de Klant van de nieuwe voorwaarden. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt voorafgaandelijk aan de aankoop door de Klant.

 

Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zal de Aanbieder en de Klant te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen partijen dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.

 

Artikel 13 – Bewijs

 

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties (bv. e-mails), bestanden (bv. verzendrapporten) en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

De Klant maakt gebruik van de Website en de webshop op eigen verantwoordelijkheid. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enig falen of enige onbeschikbaarheid van de webshop als gevolg van technische storing. Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant als gevolg van de verspreiding van een virus, malware of andere ongewenste zaken via de webshop.

 

De Aanbieder staat er voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

De aansprakelijkheid van de Aanbieder kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weeromstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lock-out, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, machinebreuk, faillissement leveranciers, gebrek aan grondstoffen, uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van de Aanbieder, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, enz. De Aanbieder is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

 

Indien er zich andere onvoorziene omstandigheden dan die opgesomd in voorgenoemd lid zouden voordoen, die noch door de Aanbieder noch door de Klant kunnen worden voorkomen en die de economische basis van de overeenkomst aantasten ten nadele van één van de betrokken partijen, dan moeten die partijen gezamenlijk de vereiste aanpassingen aan de overeenkomst afspreken.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing op de totstandkoming, interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder.

 

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Aanbieder gevestigd is, bevoegd.

 

 

 

 

Modelinstructies herroepingsrecht - Retour

 

 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Opgelet! Verven die speciaal voor de Klant op kleur gemengd zijn of aangekocht werden, vallen onder maatwerk (zijnde volgens de specificaties van de Klant vervaardigde producten) en kunnen niet geretourneerd of herroepen worden. In geval van twijfel, dient de Klant vooraf met de Aanbieder contact op te nemen.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u North Sea Paints West-Vlaanderen bv, Heerweg 10, 8400 Oostende, webshop@northseapaints.be of 059/65.00.60. via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld van ons terug.  Zodra de betrokken goederen door ons werden ontvangen of zodra de Klant heeft aangetoond dat de goederen werden teruggezonden, tenzij de Aanbieder de betrokken goederen zelf afhaalt. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Bijlage 1: modelformulier herroeping - Retour

 

 

Modelformulier voor herroeping - Retour

 

 

 

Aan North Sea Paints West-Vlaanderen bv, Heerweg 10, 8400 Oostende, België, info@northseapaints.be of 059/65.00.60:

 

Ik/Wij(*)

 

deel/delen(*)

 

u hierbij mede dat ik/wij(*)

 

onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst(*)

 

herroep/herroepen(*)

 

Besteld op (*)

/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

Datum

 

 (*)  Doorhalen wat niet van toepassing is.