Politique de confidentialité

Privacyverklaring North Sea Paints W-Vl. bv

North Sea Paints W-Vl. bv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij info@northseapaints.be

Verwerkingsdoeleinden

North Sea Paints W-Vl. bv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenkaarten, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming; (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant zullen niet worden gedeeld met andere vennootschappen

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer worden bewaard gedurende een termijn van 10 jaar

Indien de klant daarna alsnog zijn klantenkaart wenst te behouden, dienen de persoonsgegevens opnieuw te worden geregistreerd.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@northseapaints.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).